ဒီတပတ် သင်တန်း မှတ်စု – ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း (၁, ၂, ၃)

ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း (၁၂၇, ၁၂၈, ၁၂၉)