အဘိဓမ္မာ သင်တန်း

ဓမ္မဗျူဟာ အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) ဒုတိယဆင့်သင်တန်း Video များ

၂၀၁၉ သင်တန်း

သင်တန်းမှတ်စု

Video များ

ဝီထိမုတ်ပိုင်း(ဘုံပိုင်း)  – စုစုပေါင်း ၃၅နာရီရုပ်ပိုင်း – စုစုပေါင်း ၂၇ နာရီဝီထိပိုင်း – စုစုပေါင်း ၃၁ နာရီ
၁) ၄-၅-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁)၁) ၂၇-၇-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁)၁) ၂၈-၉-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁)
၂) ၅-၅-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၂)၂) ၂၈-၇-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၂)၂) ၂၉-၉-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၂)
၃) ၁၁-၅-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၃)၃) ၃-၈-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၃)၃) ၅-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၃)
၄) ၁၂-၅-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၄)၄) ၄-၈-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၄)၄) ၆-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၄)
၅) ၁၉-၅-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၅)၅) ၁၀-၈-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၅)၅) ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၅)
၆) ၂၅-၅-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၆)၆) ၁၁-၈-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း  ပို့ချချက် (၆)၆) ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၆)
) ၂၆-၅-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၇)၇) ၁၇-၈-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း  ပို့ချချက် (၇)၇) ၁၄-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၇)
၈) ၁-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၈)၈) ၁၈-၈-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း  ပို့ချချက် (၈)၈) ၁၄-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၈)
၉) ၂-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၉)၉) ၂၄-၈-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၉)၉) ၁၅-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၉)
၁၀) ၈-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၀)၁၀) ၂၅-၈-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁၀)၁၀) ၁၅-၁၀-၂၀၁၉ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၀)
၁၁) ၉-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၁)၁၁) ၃၁-၈-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁၁)၁၁) ၁၉-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၁)
၁၂) ၁၅-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၂)၁၂) ၁-၉-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁၂)၁၂) ၂၀-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၂)
၁၃) ၁၆-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၃)၁၃) ၇-၉-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁၃)၁၃) ၂၆-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၃)
၁၄) ၂၂-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၄)၁၄) ၈-၉-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁၄)၁၄) ၂၇-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၄)
၁၅) ၂၃-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၅)၁၅) ၁၄-၉-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁၅)၁၅) ၂-၁၁-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၅)
၁၆) ၂၉-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ်(ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၆)၁၆) ၁၅-၉-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁၆)၁၆) ၃-၁၁-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၆)
၁၇) ၃၀-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ်(ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၇)၁၇) ၂၁-၉-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁၇)၁၇) ၉-၁၁-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၇)
၁၈) ၆-၇-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ်(ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၈)၁၈) ၂၂-၉-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁၈)၁၈) ၁၀-၁၁-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၈)
၁၉) ၇-၇-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ်(ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၉)
၁၉) ၁၁-၁၁-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၉)
၂၀) ၁၃-၇-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ်(ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၂၀)
၂၀) ၁၁-၁၁-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၂၀)
၂၁) ၁၄-၇-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ်(ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၂၁)
၂၁) ၁၁-၁၁-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၂၁)
၂၂) ၂၀-၇-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ်(ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၂၂)

၂၃) ၂၁-၇-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ်(ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၂၃)

ဓမ္မဗျူဟာ ဒေါ်ခင်လှတင် အဘိဓမ္မာ သင်တန်း Video များ – DhammaDownload.com

Credit to ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင်နှင့် DhammaDownload အဖွဲ့

ဓမ္မဗျူဟာ အဘိဓမ္မာရိုးရိုး ပထမဆင့် Video များ

ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင်နှင့် DhammaDownload အဖွဲ့ကို ကျေးဇူးဆပ်သောအားဖြင့်

အဘိဓမ္မာရိုးရိုး ပထမဆင့် Video များကို စုစည်းပေးထားပါတယ်ရှင်။
အလွယ်တကူ နှိပ်ရုံဖြင့် အပိုင်းလိုက်လေး သင်ယူ၍ရအောင်ပါရှင်။

☘️🌿🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌿☘️

Online-ABDM-L1-DKHT
အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) သင်တန်း ~ ပထမဆင့် ~
♦️သင်တန်းမှူး -ဓမ္မဗျူဟာ ဒေါ်ခင်လှတင် (မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ)
လူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ ဓမ္မစာပေသင်တန်းကျောင်း။

သင်တန်းမှတ်စု ရယူရန်

သင်္ဂြိုဟ်ကိုးပိုင်းဇယား

ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင် အဘိဓမ္မာရိုးရိုး ပထမဆင့် မှတ်စု

စိတ်ပိုင်း

စိတ်ပိုင်းဇယား

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၅)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၆)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၇)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၈)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၉)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၀)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၁)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၂)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၃)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၄)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၅)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၆)

🌸 စိတ်ပိုင်း ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခြင်း (၁)

🌸 စိတ်ပိုင်း ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခြင်း (၂)

🌸 စိတ်ပိုင်း ပြန်လည် လေ့ကျင့်ခြင်း (၃)

🌸 စိတ်ပိုင်း ပြန်လည် လေ့ကျင့်ခြင်း (၄)
🌸 စိတ်ပိုင်း ပြန်လည် လေ့ကျင့်ခြင်း (၄)

✍️ စိတ်ပိုင်း အစမ်း စာမေးပွဲ မေးခွန်း

✍️ စိတ်ပိုင်း အဖြေလွှာ ၁
✍️ စိတ်ပိုင်း အဖြေလွှာ ၂

စေတသိက်ပိုင်း

စေတသိက်ပိုင်းဇယား သမ္ပယောဂနည်း

စေတသိက်ပိုင်းဇယား သင်္ဂဟနည်း ၃၃ နည်း

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၅)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၆)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၇)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၈)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၉)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၀)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၁)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၂)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၃)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၄)

✍️ စေတသိက်ပိုင်း အစမ်းစာမေးပွဲ

✍️ စေတသိက်ပိုင်း အဖြေလွှာ ၁
✍️ စေတသိက်ပိုင်း အဖြေလွှာ ၂

ပကိဏ်းပိုင်း

ပကိဏ်းပိုင်းဇယား ၁
ပကိဏ်းပိုင်းဇယား ၂

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၅)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၆)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၇)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၈)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၉)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၀)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၁)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၂)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၃)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၄)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၅)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၆)

Online-ABDM-L1-DKHT
အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) သင်တန်း ~ ပထမဆင့် ~
♦️သင်တန်းမှူး -ဓမ္မဗျူဟာ ဒေါ်ခင်လှတင် (မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ)
လူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ ဓမ္မစာပေသင်တန်းကျောင်း။

All credit to ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင် & DhammaDownload Family

ဓမ္မဗျူဟာသင်တန်း၏ အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) သင်တန်းကို လေ့လာသင်ယူခြင်း

🍂 သတင်းကောင်း🍂
စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။
စိတ်ရွှင်လန်းမိပါသည်။

ထေရဝါဒကမ္မဋ္ဌာန်းလမ်းစဉ်သင်တန်းတွင် ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင် ၏ Dhamma Download တွင် သင်ကြားထားသော “အဘိဓမ္မာရိုးရိုး (ပထမဆင့်) ကို တပတ် (၃) ရက် တရားစခန်း (သောကြာ စနေ တနင်္ဂနွေ) ၌ ညနေ ၃:၀၀ နာရီမှ ညနေ ၄:၃၀ နာရီ တွင် ဓမ္မဒေါင်းလုပ် ၏ ဗွီဒီယို ( Recorded video) ဖြင့် အဘိဓမ္မာ ရိုးရိုးသင်တန်းအဆင့်ကို သင်ယူလေ့လာကြမည် ဖြစ်သည်။

မေတ္တာနန္ဓဆရာတော်မှလည်းခွင့်ပြုသည်။ ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်လှတင်ကလည်းခွင့်ပြုသည်။ ဓမ္မဒေါင်းလုပ်မိသားစုမှလည်း ခွင့်
ပြကြ၍ အလွန်ကျေးဇူးတင်မိ ဝမ်းသာမိပါသည်။

ဤ Zoom ဓမ္မသင်တန်းသို့ တက်ရောက် သင်ယူကြပါရန်လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားပါသည်။

Meeting ID: 835 1514 9210
Passcode: metta

အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) ပထမဆင့်သင်တန်း – စိတ်ပိုင်း

(တစ်ဖိုင်လျှင် ၁.၅ GB လောက်ရှိပါသဖြင့် Internet ကောင်းသောနေရာများမှသာ download လုပ်ယူပါ)

သောကြာ စနေ တနင်္ဂနွေ
ညနေ (ဝ၃ဝဝ – ၀၄း၃၀) နာရီ
(Pacific Time, USA)
စိတ်ပိုင်း (၂၀၁၈)
စုစုပေါင်း ၂၂ နာရီ
သင်တန်း Video
May 14, 2021, Friday၁) ၃၀-၅-၂၀၁၈ နိဒါန်း
May 15 2021, Saturday၂) ၃၁-၅-၂၀၁၈ ဆိုရိုး (စိတ်ပိုင်း) + အဘိဓမ္မာ ပိဋကသမိုင်း
May 16 2021, Sunday၃) ၁-၆-၂၀၁၈ စိတ်ပိုင်း (ပညတ်)
May 21, 2021, Friday၄) ၆-၆-၂၀၁၈ စိတ်ပိုင်း (ပရမတ် နှင့် ပညတ်)
May 22, 2021, Saturday၅) ၇-၆-၂၀၁၈ ဆိုရိုး+စိတ်ပိုင်း (အကုသိုလ်စိတ်)
May 23, 2921, Sunday၆) ၈-၆-၂၀၁၈ စိတ်ပိုင်း (အသောဘဏစိတ်)
May 28, 2021, Friday၇) ၁၃-၆-၂၀၁၈ ဆိုရိုး+စိတ်ပိုင်း (စိတ်အကျယ် ၁၂၁)
May 29, 2021, Saturday၈) ၁၄-၆-၂၀၁၈ ဆိုရိုး+စိတ်ပိုင်း (ဒုတိယလွှာ-ဇာတိဘေဒ)
May 30, 2921, Sunday၉) ၁၅-၆-၂၀၁၈ ဆိုရိုး+စိတ်ပိုင်း (ဒုတိယလွှာ-ဇာတိဘေဒ)
June 04, 2021, Friday၁၀) ၂၀-၆-၂၀၁၈ စိတ်ပိုင်း (ဒုတိယလွှာ-အမျိုး ဇာတ်အပြားအားဖြင့်လေ့လာခြင်း)
June 05, 2021, Saturday၁၁) ၂၁-၆-၂၀၁၈ ဆိုရိုး+စိတ်ပိုင်း (ဒုတိယလွှာ)+ စိတ်ပိုင်း (တတိယလွှာအစပိုင်း)
June 06, 2921, Sunday၁၂) ၂၂-၆-၂၀၁၈ စိတ်ပိုင်း (တတိယလွှာ-ဝေဒနာဘေဒ)
June 11, 2021, Friday၁၃) ၂၇-၆-၂၀၁၈ စိတ်ပိုင်း (တတိယလွှာ)
June 12, 2021, Saturday၁၄) ၂၈-၆-၂၀၁၈ ဆိုရိုး+စိတ်ပိုင်း (တတိယလွှာ)
June 13, 2921, Sunday၁၅) ၂၉-၆-၂၀၁၈ စိတ်ပိုင်း (တတိယလွှာ)
June 18, 2021, Friday၁၆) ၄-၇-၂၀၁၈ စိတ်ပိုင်း (နောက်ဆုံးအချိန်)
Credit: http://www.dhammadownload.com/DhammaByuharDawKhinHlaTin-Video-abhidhamma.htm

ဓမ္မဗျူဟာ ဒေါ်ခင်လှတင် အဘိဓမ္မာ နှင့်ဆိုင်ရာစာအုပ်များ