ခေမာထေရီနှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ

ခေမာထေရီ (၇) – မာရ်နတ် လူယောင်ဆောင်ပြီး လှည့်စားခြင်း

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅၄)

 • ပညာအရာဧတဒဂ်ရသော ခေမာထေရီ (၇)
  • ကောသလမင်း၏ ဘဝပြဿနာများကို ဗုဒ္ဓဖြေဆိုခြင်း
  • မာရ်နတ် လူယောင်ဆောင်ပြီး ခေမာထေရီကို လှည့်စားခြင်း

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

ခေမာထေရီ (၆) – ကောသလမင်း၏ ဘဝပြဿနာများကို ဖြေဆိုခြင်း

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅၃)

 • ပညာအရာဧတဒဂ်ရသော ခေမာထေရီ (၆)
  • ကောသလမင်း၏ ဘဝပြဿနာများကို ခေမာထေရီ ဖြေဆိုခြင်း

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

ခေမာထေရီ (၅) – နောက်ဆုံးကမ္မဋ္ဌာန်းတရား

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅၂)

 • ပညာအရာဧတဒဂ်ရသော ခေမာထေရီ (၅)
  • ခေမာထေရီ၏ နောက်ဆုံးကမ္မဋ္ဌာန်းတရား

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)