ညနေ (၃၀၈) – အသုံးချကျင့်လမ်း မြတ်ပဋ္ဌာန်း (၃၉) – ကမ္မပစ္စယော (၃)