Let’s learn Burmese! Grade 2 – Lesson 4 – အိန် အိန့် အိန်း ိန် ိန့် ိန်း ိမ် ိမ့် ိမ်း

Grade 2 Class Materials


Let’s learn Burmese! Class Main Page

မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်-ပါဠိ အဘိဓာန် ဦးဟုတ်ဆိန် - Myanmar-English-Pali Dictionary by U Hote Sein

ဦးဟုတ်ဆိန် မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်-ပါဠိ အဘိဓာန်

Myanmar-English-Pali (MEP) Dictionary by U Hote Sein