ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း

ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း (၈) – ဝိပဿနာပိုင်း (၃)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဆရာတော် ဦးဇနကာဘိဝံသ သင်ကြားပို့ ချသည့် ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း။ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း

ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း (၇) – ဝိပဿနာပိုင်း (၂)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဆရာတော် ဦးဇနကာဘိဝံသ သင်ကြားပို့ ချသည့် ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း။ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း

ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း (၆) – သမထပိုင်း (၅)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဆရာတော် ဦးဇနကာဘိဝံသ သင်ကြားပို့ ချသည့် ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း။ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း

ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း (၅) – သမထပိုင်း (၄)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဆရာတော် ဦးဇနကာဘိဝံသ သင်ကြားပို့ ချသည့် ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း။ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း

ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း (၄) – သမထပိုင်း (၃) – အာနာပါန ကမ္မဋ္ဌာန်း၊ ဈာန်အင်္ဂါ၊ မေတ္တာထားနည်း

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဆရာတော် ဦးဇနကာဘိဝံသ သင်ကြားပို့ ချသည့် ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း။ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း

ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း (၃) – သမထပိုင်း (၂) – အသုဘသညာ၊ ရှင်အသုဘ

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဆရာတော် ဦးဇနကာဘိဝံသ သင်ကြားပို့ ချသည့် ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း။ Related ကြိမ်ဖန်များစွာပြုအပ်ကုန်သော သညာ (၁၀)မျိုး ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း

ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း (၂) – သမထပိုင်း (၁) – ကသိုဏ်း၊ ဈာန်ဝင်စား၊ အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်း

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဆရာတော် ဦးဇနကာဘိဝံသ သင်ကြားပို့ ချသည့် ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း။ my.wikipedia.org/wiki/ကသိုဏ်းmy.wikipedia.org/wiki/ဈာန်my.wikipedia.org/wiki/အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်း ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း

ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း (၁) – သမထ ဝိပသနာမိတ်ဆက်

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဆရာတော် ဦးဇနကာဘိဝံသ သင်ကြားပို့ ချသည့် ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း။ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း