သက္ကပဉှသုတ္တံ (ဒီဃနိကာယ – မဟာဝဂ္ဂပါဠိ)

Sakkapañhasuttaṃ (Dīghanikāya – Mahāvaggapāḷi)

ဝေဒနာကမ္မဌာနံ ၃၅၉ – Vedanākammaṭṭhānaṃ 359