ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း – ဒေါက်တာ အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ

ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ

၁။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၇-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၇-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၈-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၄။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၈-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၅။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၉-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၉-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၇။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၀-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၈။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၀-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၉။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၁-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၁၀။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၁-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၁၁။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၂-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၁၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၂-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၁၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၃-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၁၄။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၃-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၁၅။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၄-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၁၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၄-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၁၇။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၅-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၁၈။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၆-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၁၉။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၇-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၂၀။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၇-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၂၁။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၈-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၂၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၈-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၂၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၉-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၂၄။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၉-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၂၅။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၂၀-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၂၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၂၀-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ

အပိုင်း (ဝ) သြဝါဒ၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၁-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၇ မှ ရး၁၅ နာရီ

အပိုင်း (၁) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၁-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၈ မှ ၉ နာရီ

အပိုင်း (၂) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၁-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၉ မှ ၁၀ နာရီ

အပိုင်း (၃) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၂-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၈ မှ ၉ နာရီ

အပိုင်း (၄) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၂-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၉ မှ ၁၀ နာရီ

အပိုင်း (၅) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၃-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၈ မှ ၉ နာရီ

အပိုင်း (၆) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၃-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၉ မှ ၁၀ နာရီ

အပိုင်း (၇) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၅-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၈ မှ ၉ နာရီ

အပိုင်း (၈) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၅-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၉ မှ ၁၀ နာရီ

အပိုင်း (၉) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၆-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၈ မှ ၉ နာရီ

အပိုင်း (၁၀) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၆-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၉ မှ ၁၀ နာရီ

အပိုင်း (၁၁) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၇-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၈ မှ ၉ နာရီ

အပိုင်း (၁၂) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၇-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၉ မှ ၁၀ နာရီ

ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)

သြဝါဒ၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၂-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၇)နာရီမှ (ရး၃၀) ထိ

အပိုင်း (၁) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၂-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၂) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၂-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၉)နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၃) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၃-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၄) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၃-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၉)နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၅) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၄-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၆) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၄-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၉)နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၇) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၅-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၈) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၅-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၉)နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၉) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၆-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၁၀) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၆-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၉)နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၁၁) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၇-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၁၂) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၇-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၉)နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၁၃) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၈-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ

Reference

http://www.dhammadownload.com/Dr-Nandamalabhivamsa-VideoInMyanmar.htm