မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ

ထေရုပ္ပတ္တိ

ဓမ္ဓ စာအုပ်များ

ဝိနည်း ဘာသာဋီကာများ

ပါရာဇိကဏ် ဘာသာဋီကာ
(ပ-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
ပါရာဇိကဏ် ဘာသာဋီကာ
(ဒု-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
ပါရာဇိကဏ် ဘာသာဋီကာ
(တ-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
ပါရာဇိကဏ် ဘာသာဋီကာ
(စ-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
ပါစိတ် ဘာသာဋီကာ
(ပ-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
ပါစိတ် ဘာသာဋီကာ
(ဒု-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
မဟာဝါ ဘာသာဋီကာ
(ပ-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
မဟာဝါ ဘာသာဋီကာ
(ဒု-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
စူဠဝဂ္ဂ ဘာသာဋီကာ

ပါဠိစာမျက်နှာ
ကင်္ခါ ဘာသာဋီကာ
(ပ-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
ကင်္ခါ ဘာသာဋီကာ
(ဒု-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
ပရိဝါ ဘာသာဋီကာ

ပါဠိစာမျက်နှာ

အဘိဓမ္မာ ဘာသာဋီကာများ

အဋ္ဌသာလိနီ ဘာသာဋီကာ
(ပ-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
အဋ္ဌသာလိနီ ဘာသာဋီကာ
(ဒု-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
အဋ္ဌသာလိနီ ဘာသာဋီကာ
(တ-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
အဋ္ဌသာလိနီ ဘာသာဋီကာ
(စ-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
ဓာတုကထာ အဋ္ဌကထာ
ဘာသာဋီကာ

ပါဠိစာမျက်နှာ
ပုဂ္ဂလပညတ္တိ အဋ္ဌကထာ
ဘာသာဋီကာ

ပါဠိစာမျက်နှာ
ကထာဝတ္တု အဋ္ဌကထာ
ဘာသာဋီကာ (ပ-တွဲ)

ပါဠိစာမျက်နှာ
ကထာဝတ္တု အဋ္ဌကထာ
ဘာသာဋီကာ (ဒု-တွဲ)

ပါဠိစာမျက်နှာ
ပဋ္ဌာန အဋ္ဌကထာ
ဘာသာဋီကာ

ပါဠိစာမျက်နှာ
သမ္မောဟ ဝိနောဒနီ
ဘာသာဋီကာ (ပ-တွဲ)

ပါဠိစာမျက်နှာ
သမ္မောဟ ဝိနောဒနီ
ဘာသာဋီကာ (ဒု-တွဲ)

ပါဠိစာမျက်နှာ
သမ္မောဟ ဝိနောဒနီ
ဘာသာဋီကာ (တ-တွဲ)

ပါဠိစာမျက်နှာ
ယမက အဋ္ဌကထာ
ဘာသာဋီကာ

ပါဠိစာမျက်နှာ
   

သုတ္တန္တ ဘာသာဋီကာများ

သီလက္ခန် ဘာသာဋီကာ
(ပ-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
သီလက္ခန် ဘာသာဋီကာ
(ဒု-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
သီလက္ခန် ဘာသာဋီကာ
(တ-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
သီလက္ခန် ဘာသာဋီကာ
(စ-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
သုတ် မပာာဝါ ဘာသာဋီကာ
(ပ-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
သုတ် မပာာဝါ ဘာသာဋီကာ
(ဒု-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
သုတ် မပာာဝါ ဘာသာဋီကာ
(တ-တွဲ)


ပါဠိစာမျက်နှာ
သုတ် ပါထေယျ ဘာသာဋီကာ


ပါဠိစာမျက်နှာ

အခြား ဘာသာဋီကာများ

ကစ္စည်း ဘာသာဋီကာ
(ပ-တွဲ)
ကစ္စည်း ဘာသာဋီကာ
(ဒု-တွဲ)
ရူပသိဒ္ဓိ ဘာသာဋီကာ
(ပ-တွဲ)
ရူပသိဒ္ဓိ ဘာသာဋီကာ
(ဒု-တွဲ)
ဘေဒစိန္တာ ဘာသာဋီကာကစ္စာယန ဘာသာဋီကာအဋ္ဌကထာ အခြေပြုသဂြိုဟ် ဘာသာဋီကာ
ဋီကာကျော် နိဿယ
ဝီထိနှင့် သုံးချက်စု
ဘာသာဋီကာ
 

ဘာသာဋီကာ လမ်းညွှန်

အာဣ/ဤဥ/ဦ  
ကဂ/ဃ
ဈ/ညဋဝဂ်
ဟ/ဠ

Also see