ဝိသုဒ္ဓိမဂ် related (ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တ ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ)

Taken from: ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တ ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ – မြန်မာဘာသာ ဗီဒီယိုများ

အမှတ်စဉ် (၁၅၁)

ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ

(ရက်ရှည်သင်တန်း) (ပထမအတွဲ)

အပိုင်း ၁ မှ ၁၃ အထိ

(၇.၈.၂၀၁၃ မှ ၂၀.၈.၂၀၁၃ ထိ)

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မဟာသုဗောဒါရုံ ကျောင်းတိုက် (ဓမ္မသဟာယ သာသနစင်တာ)

၁။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၇-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၇-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၈-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၄။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၈-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၅။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၉-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၉-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၇။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၀-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၈။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၀-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၉။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၁-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၁၀။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၁-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၁၁။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၂-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၁၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၂-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၁၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၃-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

အမှတ်စဉ် (၁၅၂)

ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ (ရက်ရှည်သင်တန်း) (ဒုတိယအတွဲ)

အပိုင်း ၁ မှ ၁၃ အထိ

(၇.၈.၂၀၁၃ မှ ၂၀.၈.၂၀၁၃ ထိ)

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မဟာသုဗောဒါရုံ ကျောင်းတိုက်

(ဓမ္မသဟာယ သာသနစင်တာ)

၁၄။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၃-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၁၅။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၄-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၁၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၄-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၁၇။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၅-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၁၈။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၆-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၁၉။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၇-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၂၀။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၇-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၂၁။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၈-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၂၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၈-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၂၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၉-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၂၄။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၉-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

၂၅။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၂၀-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ

၂၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၂၀-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ

အမှတ်စဉ် (၁၉၂-၁)

ဓမ္မသင်တန်း၊ အမှတ်စဉ် ၂ ပို့ချချက်

ဝိသုဒ္ဓိမဂ်

ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ အပိုင်း(၁)

၂၀၁၄ မေလ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက် ထိ

သင်တန်းစာအုပ်

အပိုင်း (ဝ) သြဝါဒ၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၁-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၇ မှ ရး၁၅ နာရီ
အပိုင်း (၁) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၁-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၈ မှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၂) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၁-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၉ မှ ၁၀ နာရီ
အပိုင်း (၃) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၂-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၈ မှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၄) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၂-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၉ မှ ၁၀ နာရီ
အပိုင်း (၅) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၃-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၈ မှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၆) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၃-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၉ မှ ၁၀ နာရီ
 

အမှတ်စဉ် (၁၉၂-၂)

အပိုင်း (၇) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၅-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၈ မှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၈) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၅-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၉ မှ ၁၀ နာရီ
အပိုင်း (၉) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၆-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၈ မှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၁၀) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၆-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၉ မှ ၁၀ နာရီ
အပိုင်း (၁၁) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၇-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၈ မှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၁၂) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၇-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၉ မှ ၁၀ နာရီ

အမှတ်စဉ် (၂၀၃-၁)

ဓမ္မပညာသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂)

ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)

၂၀၁၄ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၈ ရက် ထိ

သင်တန်းစာအုပ်

သြဝါဒ၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၂-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၇)နာရီမှ (ရး၃၀) ထိ

အပိုင်း (၁) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၂-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၂) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၂-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၉)နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၃) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၃-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၄) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၃-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၉)နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၅) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၄-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၆) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၄-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၉)နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ

အမှတ်စဉ် (၂၀၃-၂)

အပိုင်း (၇) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၅-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၈) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၅-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၉)နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၉) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၆-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၁၀) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၆-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၉)နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၁၁) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၇-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၁၂) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၇-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၉)နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ

အပိုင်း (၁၃) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၈-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ

အမှတ်စဉ် (၂၀၆-၁)

ဓမ္မပညာသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂)

ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ

ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်

၂၀၁၄  စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၈ ရက် ထိ

သြဝါဒ၊ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၂-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၇) နာရီမှ (ရး၃၀) ထိ

အပိုင်း(၁)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၂-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈း၀၀) နာရီမှ (၉း၀၀) ထိ

အပိုင်း(၂)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၂-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉း၁၀) နာရီမှ (၁၀း၀၀) ထိ

အပိုင်း(၃)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၃-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈း၀၀) နာရီမှ (၉း၀၀) ထိ

အပိုင်း(၄)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၃-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉း၁၀) နာရီမှ (၁၀း၀၀) ထိ

အပိုင်း(၅)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၄-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈း၀၀) နာရီမှ (၉း၀၀) ထိ

အပိုင်း(၆)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၄-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉း၁၀) နာရီမှ (၁၀း၀၀) ထိ

အမှတ်စဉ် (၂၀၆-၂)

အပိုင်း(၇)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၅-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈း၀၀) နာရီမှ (၉း၀၀) ထိ

အပိုင်း(၈)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၅-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉း၁၀) နာရီမှ (၁၀း၀၀) ထိ

အပိုင်း(၉)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၆-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈း၀၀) နာရီမှ (၉း၀၀) ထိ

အပိုင်း(၁၀)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၆-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉း၁၀) နာရီမှ (၁၀း၀၀) ထိ

အပိုင်း(၁၁)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၇-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈း၀၀) နာရီမှ (၉း၀၀) ထိ

အပိုင်း(၁၂)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၇-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉း၁၀) နာရီမှ (၁၀း၀၀) ထိ

အပိုင်း(၁၃)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၈-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈း၁၀) နာရီမှ (၉း၀၀) ထိ

အမှတ်စဉ် (၂၀၇-၁)

ဓမ္မပညာသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂)

ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဘာသာရပ်

ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ နိဒ္ဒေသ

၂၀၁၄ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၈ ရက် ထိ

  သင်တန်းစာအုပ်

သြဝါဒ၊ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဘာသာရပ်၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ နိဒ္ဒေသ၊ ၂၂-၇-၂၀၁၄ နံနက် (၇) နာရီမှ (ရး၃၀)နာရီ ထိ၊

အပိုင်း (၁)။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဘာသာရပ်၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ နိဒ္ဒေသ၊ ၂၂-၇-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၁၀)နာရီ ထိ၊

အပိုင်း (၂)။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဘာသာရပ်၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ နိဒ္ဒေသ၊ ၂၃-၇-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၁၀)နာရီ ထိ၊

အမှတ်စဉ် (၂၀၇-၂)

အပိုင်း (၃)။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဘာသာရပ်၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ နိဒ္ဒေသ၊ ၂၄-၇-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၁၀)နာရီ ထိ၊

အပိုင်း (၄)။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဘာသာရပ်၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ နိဒ္ဒေသ၊ ၂၅-၇-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၁၀)နာရီ ထိ၊

အပိုင်း (၅)။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဘာသာရပ်၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ နိဒ္ဒေသ၊ ၂၆-၇-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၁၀)နာရီ ထိ၊

အမှတ်စဉ် (၂၀၇-၃)

အပိုင်း (၆)။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဘာသာရပ်၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ နိဒ္ဒေသ၊ ၂၇-၇-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၁၀)နာရီ ထိ၊

အပိုင်း (၇)။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဘာသာရပ်၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ နိဒ္ဒေသ၊ ၂၈-၇-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၁၀)နာရီ ထိ၊