ဓမ္မဗျူဟာ အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) ဒုတိယဆင့်သင်တန်း Video များ

၂၀၁၉ သင်တန်း

သင်တန်းမှတ်စု

Video များ

ဝီထိမုတ်ပိုင်း(ဘုံပိုင်း)  – စုစုပေါင်း ၃၅နာရီရုပ်ပိုင်း – စုစုပေါင်း ၂၇ နာရီဝီထိပိုင်း – စုစုပေါင်း ၃၁ နာရီ
၁) ၄-၅-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁)၁) ၂၇-၇-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁)၁) ၂၈-၉-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁)
၂) ၅-၅-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၂)၂) ၂၈-၇-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၂)၂) ၂၉-၉-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၂)
၃) ၁၁-၅-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၃)၃) ၃-၈-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၃)၃) ၅-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၃)
၄) ၁၂-၅-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၄)၄) ၄-၈-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၄)၄) ၆-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၄)
၅) ၁၉-၅-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၅)၅) ၁၀-၈-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၅)၅) ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၅)
၆) ၂၅-၅-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၆)၆) ၁၁-၈-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း  ပို့ချချက် (၆)၆) ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၆)
) ၂၆-၅-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၇)၇) ၁၇-၈-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း  ပို့ချချက် (၇)၇) ၁၄-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၇)
၈) ၁-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၈)၈) ၁၈-၈-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း  ပို့ချချက် (၈)၈) ၁၄-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၈)
၉) ၂-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၉)၉) ၂၄-၈-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၉)၉) ၁၅-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၉)
၁၀) ၈-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၀)၁၀) ၂၅-၈-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁၀)၁၀) ၁၅-၁၀-၂၀၁၉ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၀)
၁၁) ၉-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၁)၁၁) ၃၁-၈-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁၁)၁၁) ၁၉-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၁)
၁၂) ၁၅-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၂)၁၂) ၁-၉-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁၂)၁၂) ၂၀-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၂)
၁၃) ၁၆-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၃)၁၃) ၇-၉-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁၃)၁၃) ၂၆-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၃)
၁၄) ၂၂-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၄)၁၄) ၈-၉-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁၄)၁၄) ၂၇-၁၀-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၄)
၁၅) ၂၃-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ် (ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၅)၁၅) ၁၄-၉-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁၅)၁၅) ၂-၁၁-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၅)
၁၆) ၂၉-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ်(ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၆)၁၆) ၁၅-၉-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁၆)၁၆) ၃-၁၁-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၆)
၁၇) ၃၀-၆-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ်(ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၇)၁၇) ၂၁-၉-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁၇)၁၇) ၉-၁၁-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၇)
၁၈) ၆-၇-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ်(ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၈)၁၈) ၂၂-၉-၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်း ပို့ချချက် (၁၈)၁၈) ၁၀-၁၁-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၈)
၁၉) ၇-၇-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ်(ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၁၉)
၁၉) ၁၁-၁၁-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၁၉)
၂၀) ၁၃-၇-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ်(ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၂၀)
၂၀) ၁၁-၁၁-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၂၀)
၂၁) ၁၄-၇-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ်(ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၂၁)
၂၁) ၁၁-၁၁-၂၀၁၉ ဝီထိပိုင်းပို့ချချက် (၂၁)
၂၂) ၂၀-၇-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ်(ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၂၂)

၂၃) ၂၁-၇-၂၀၁၉ ဝီထိမုတ်(ဘုံပိုင်း) ပို့ချချက် (၂၃)

ဓမ္မဗျူဟာ ဒေါ်ခင်လှတင် အဘိဓမ္မာ သင်တန်း Video များ – DhammaDownload.com

Credit to ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင်နှင့် DhammaDownload အဖွဲ့