ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းရှစ်မျိုးခွဲပုံ

၁။ သဟဇာတမျိုး
၂။ အာရမ္မဏမျိုး
၃။ အနန္တရူပနိဿယ ပကတူပမျိုး
၄။ ပုရေဇာတမျိုး
၅။ ပစ္ဆာဇာတမျိုး
၆။ နာနက္ခဏိကကမ္မမျိုး
၇။ ရုပ်အာဟာရမျိုး
၈။ ရူပဇီဝိတိန္တိယမျိုး

သဟဇာတမျိုး၊ အာရမ္မဏမျိုး၊ အနန္တရူပနိဿယ ပကတူပမျိုး၊ ပုရေဇာတမျိုး၊ ပစ္ဆာဇာတမျိုး၊ နာနက္ခဏိက ကမ္မမျိုး၊ ရုပ်အာဟာရမျိုး၊ ရူပဇီဝိတိန္တိယမျိုး အားဖြင့် နှစ်ပါး သော ပစ္စည်းတို့တွင်၊ တပါးပါးသော ပစ္စည်းမျိုး၌ သက်ဝင် သော ပစ္စည်းများကို၊ အင်းစောက်ချ၍ ပြပုံ။

သ,အာ,ဥ,ရေ,စာ,ကမ္မေ,ဟာ,ရေ, ဣန္တိ ရှစ်မျိုးသိ။

၁။ ။ သဟဇာတမျိုး-၁၅

၁။ ဟေတု
၂။ သဟဇာတာဓိပတိ
၃။ သဟဇာတ
၄။ အညမည
၅။ သဟဇာတနိဿယ
၆။ သဟဇာတကမ္မ
၇။ ဝိပါက
၈။ နာမ်အာဟာရ
၉။ သဟဇာဘိန္ဒြိယ
၁ဝ။ ဈာန
၁၁။ မဂ္ဂ
၁၂။ သမ္ပယုတ္တ
၁၃။ သဟဇာတဝိပ္ပယုတ်
၁၄။ သဟဇာတတ္ထိ
၁၅။ သဟဇာတ အဝိဂတ

၁၅-သဟာ၊ ရှစ်ဝ-အာနှင့်၊ ၇-ဖြာ နုန်၊ ၆-တန် ဝတ္ထု၊ ၄ ခု-ပစ္ဆာ၊ ၃-ဖြာ-ဟာရော၊ တယော-ဣန္ဒြိ၊ ဒွိ-ပကထူ၊ ၁၃မူ-ကံ၊ မျိုး၉တန်၊ ဆောင်ရန် နှုတ်တက် အာဂုံတည်း။

တောင်မြို့ညဝါ ဆရာကြီးများ

၂။ ။ အာရမ္မဏမျိုး-၈

၁။ အာရမ္မဏ
၂။ အာရမ္မဏာဓိပတိ
၃။ အာရမ္မဏူပနိဿယ
၄။ ဝတ္ထာ ရမ္မဏ ပုရေဇာတ နိဿယ
၅။ အာရမ္မဏပုရေဇာတ
၆။ ဝတ္ထာရမ္မဏ ပုရေဇာတ ဝိပ္ပယုတ်
၇။ ဝတ္ထာရမ္မဏ ပုရေဇာတတ္ထိ
၈။ ဝတ္ထာရမ္မဏ ပုရေဇာတ အဝိဂတ

၃။ ။ အနန္တရူပနိဿယပကတူးမျိုး-၇

၁။ အနန္တရူပနိဿယ
၂။ အနန္တရ
၃။ သမနန္တရ
၄။ အာသေဝန
၅။ နတ္ထိ
၆။ ဝိဂတ
၇။ ပကတူပနိဿယ နာနက္ခဏိကကမ္မတစိတ်

၄။ ။ ပုရေဇာဘမျိုး-၆

၁။ ဝတ္ထု၊ ပုရေဇာတ နိဿယ
၂။ ဝတ္ထုပုရေဇာတ
၃။ ပုရေဇာတိန္ဒြိယ
၄။ ပုရေဇာတဝိပ္ပယုတ်
၅။ ဝတ္ထု ပုရေဇာတတ္ထိ
၆။ ။ဝတ္ထု ပုရေဇာတ အဝိဂတ

၅။ ။ ပစ္ဆာဇာတမျိုး-၃

၁။ ပစ္ဆာဇာတ
၂။ ပစ္ဆာဇာတဝိပ္ပယုတ်
၃။ ပစ္ဆာဇာတတ္ထိ
၄။ ပစ္ဆာဇာတ အဝိဂတ

၆။ ။ နာနက္ခဏီကကမ္မမျိုး-၁

၁။ နာနက္ခဏိကကမ္မ ပကတူပ နိဿယတစိတ်

၇။ ။ ရုပ်အဟာရမျိုး-၃

၁။ ရုပ်အာဟာရ
၂။ အာဟာရတ္ထိ
၃။ အာဟာရအဝိဂတ

၈။ ။ ရူပဇီဝိတိန္ဒြိယမျိုး-၃

၁။ ရူပဇီဝိတိန္ဒြိယ
၂။ ဣန္ဒြိယတ္တိ
၃။ ဣန္ဒြိယအဝိဂတ

ကိုးကား