ကုသလကာရီ အဘိဓမ္မာသင်တန်း

အဘိဓမ္မာသင်တန်း (၅၆) – ဝီထိပိုင်း (၂၀) – အပ္ပနာဇောမနောဒွါရဝီထိ (၈) – အဘိညာဝီထိ (၂), နိရောဓသမာပတ္တိဝီထိ

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဆရာတော် ဦးဂရုဓမ္မ (ကုသလကာရီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း Fremont, California, USA) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။

အဘိဓမ္မာသင်တန်း (၅၅) – ဝီထိပိုင်း (၁၉) – အပ္ပနာဇောမနောဒွါရဝီထိ (၇) – အဘိညာဝီထိ (၁)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဆရာတော် ဦးဂရုဓမ္မ (ကုသလကာရီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း Fremont, California, USA) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။

အဘိဓမ္မာသင်တန်း (၅၄) – ဝီထိပိုင်း (၁၈) – အပ္ပနာဇောမနောဒွါရဝီထိ (၇) – ပစ္စဝေက္ခဏာဝီထိ

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဆရာတော် ဦးဂရုဓမ္မ (ကုသလကာရီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း Fremont, California, USA) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။

အဘိဓမ္မာသင်တန်း (၅၃) – ဝီထိပိုင်း (၁၇) – အပ္ပနာဇောမနောဒွါရဝီထိ (၅) – ဖလသမာပတ္တိဝီထိ

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဆရာတော် ဦးဂရုဓမ္မ (ကုသလကာရီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း Fremont, California, USA) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။

အဘိဓမ္မာသင်တန်း (၅၂) – ဝီထိပိုင်း (၁၆) – အပ္ပနာဇောမနောဒွါရဝီထိ (၄) – မဂ္ဂဝီထိ

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဆရာတော် ဦးဂရုဓမ္မ (ကုသလကာရီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း Fremont, California, USA) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။

အဘိဓမ္မာသင်တန်း (၅၁) – ဝီထိပိုင်း (၁၅) – အပ္ပနာဇောမနောဒွါရဝီထိ (၃) – ဈာနဝီထိ (၃)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဆရာတော် ဦးဂရုဓမ္မ (ကုသလကာရီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း Fremont, California, USA) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။

အဘိဓမ္မာသင်တန်း (၅၀) – ဝီထိပိုင်း (၁၄) – အပ္ပနာဇောမနောဒွါရဝီထိ (၂) – ဈာနဝီထိ (၂)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဆရာတော် ဦးဂရုဓမ္မ (ကုသလကာရီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း Fremont, California, USA) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။

အဘိဓမ္မာသင်တန်း (၄၉) – ဝီထိပိုင်း (၁၃) – အပ္ပနာဇောမနောဒွါရဝီထိ (၁) – ဈာနဝီထိ (၁)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဆရာတော် ဦးဂရုဓမ္မ (ကုသလကာရီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း Fremont, California, USA) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။