ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာနှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ

ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာ (၄) – နန္ဒမာတာ၏ အံ့သြဘွယ် (၇) ပါး

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄၇) သမာဓိကြီးရင့်သူ ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာ (၄) နန္ဒမာတာ၏ အံ့သြဘွယ် (၇) ပါး ဆဠင်္ဂဒါနသုတ် (အံ ၊ ၂ ၊ ၂၉၅ ၊ ဆက္ကနိပါတ် ) နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads

ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာ (၃) – ကုသိုလ်မှန်က အမျှဝေလို့ရ (၂)

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄၆) သမာဓိကြီးရင့်သူ ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာ (၃) နန္ဒမာတာသုတ် (အံ၊ ၂ ၊ ၄၄၄ ၊ သတ္တကနိပါတ် ) -၂ ကုသိုလ်မှန်က အမျှဝေလို့ရ နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads

ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာ (၂) – ကုသိုလ်မှန်က အမျှဝေလို့ရ

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄၅) သမာဓိကြီးရင့်သူ ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာ (၂) နန္ဒမာတာသုတ် (အံ၊ ၂ ၊ ၄၄၄ ) ကုသိုလ်မှန်က အမျှဝေလို့ရ နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads

ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာ (၁) – သမာဓိကြီးရင့်သူ

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄၄) သမာဓိကြီးရင့်သူ ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာ (၁) နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads