ဟတ္ထကာဠဝကမင်းသားနှင့်ဆက်စပ်သော တရားတော် မှတ်စုများ

သင်္ဂဟ(၄)မျိုးအရာ ဧတဒဂ်ရသော ဟတ္ထကာဠဝကမင်းသားနှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များနှင့် ဆိုင်ရာ မှတ်စုများ