နံနက် တရားလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်း နေ့ (၁၆၁)မှ နေ့ (၁၇၇) မှတ်စုများ