စက္ခုဒွါရဝီထိ ၁၅/၁၆ ဝီထိ

ဝီထိဖြစ်ကြောင်း – စက္ခုပသာဒ + ရူပါရုံ + အလင်းရောင် + မနသီကာရ

  • အတိမဟန္တာရုံတဒါရမ္မဏဝါရ (၁ သို့ ၂ ဝီထိ)
  • မဟန္တာရုံဇဝနဝါရ (၂ ဝီထိ)
  • ပရိတ္တာရုံဝေါဋ္ဌဗ္ဗနဝါရ (၆ ဝီထိ)
  • အတိပရိတ္တာရုံမောဃဝါရ (၆ ဝီထိ)

ပေါင်း ၁၅/၁၆ ဝီထိ

စက္ခုဒွါရဝီထိ၌ ဖြစ်နိုင်သမျှစိတ်ပေါင်း ၄၆-ပါး

၁။ အတိမဟန္တာရုံတဒါရမ္မဏဝါရ (၁ သို့ ၂ ဝီထိ)

“တီ န ဒ ပ စ သံ တီ ဝု ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ တ တ” ဘ ဘ

          “ပ စ သံ တီ ဝု ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ တ တ” — ဝီထိစိတ် ၁၄ ခု

           တဒါရုံသည် ဖြစ်ခွင့်ရှိက ၂ကြိမ်သာဖြစ်ရိုးရှိသည်။

“တီ န ဒ ပ စ သံ တီ ဝု ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ ဘ ဘ” ဘ ဘ — ဗြဟ္မာဘုံသားတွင်သာဖြစ်

၂။ မဟန္တာရုံဇဝနဝါရ (၂ ဝီထိ)

“တီ တီ န ဒ ပ စ သံ တီ ဝု ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ ဘ” ဘ ဘ

“တီ တီ တီ န ဒ ပ စ သံ တီ ဝု ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ” ဘ ဘ

၃။ ပရိတ္တာရုံဝေါဋ္ဌဗ္ဗနဝါရ (၆ ဝီထိ)

“တီ တီ တီ တီ န ဒ ပ စ သံ တီ ဝု ဝု ဝု ဘ ဘ ဘ ဘ” ဘ ဘ

          ဇော ၇ခုဖြစ်ဘို့ အခွင့်မရိုက ဝုဋ္ဌောသည် ဇောအစား ဖြစ်ရသည်။

          ဝုဋ္ဌောသည် ဇောအစားဖြစ်က အနည်းဆုံး ၂ကြိမ်၊ အများဆုံး ၃ကြိမ်ဖြစ်သည်။
          ၂ ကြိမ်ထက်လည်း မလျော့၊ ၃ကြိမ်ထက်လည်း မများရ။

“တီ တီ တီ တီ တီ န ဒ ပ စ သံ တီ ဝု ဝု ဝု ဘ ဘ ဘ” ဘ ဘ

“တီ တီ တီ တီ တီ တီ န ဒ ပ စ သံ တီ ဝု ဝု ဝု ဘ ဘ” ဘ ဘ

“တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ န ဒ ပ စ သံ တီ ဝု ဝု ဝု ဘ” ဘ ဘ

“တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ န ဒ ပ စ သံ တီ ဝု ဝု ဝု” ဘ ဘ

“တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ န ဒ ပ စ သံ တီ ဝု ဝု” ဘ ဘ

          ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်းဖြစ်က ဝုဋ္ဌော အထိ စိတ်အစဉ် ဖြစ်သည်။

၄။ အတိပရိတ္တာရုံမောဃဝါရ (၆ ဝီထိ)

“တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ န န ဘ ဘ ဘ ဘ ဘ” ဘ ဘ
           “ပ စ သံ တီ ဝု ဝု” – ဇော ၇ခုဖြစ်ဘို့ အခွင့်မရိုသော ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်း မှ ဝုဋ္ဌော စိတ်အစဉ် ၆ခု 

           ဝုဋ္ဌောဖြစ်ဖို့ အခွင့်မရိုက ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်းစသည်ပင် မဖြစ်တော့ပေ။

“တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ န န ဘ ဘ ဘ ဘ” ဘ ဘ

“တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ န န ဘ ဘ ဘ” ဘ ဘ

“တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ န န ဘ ဘ” ဘ ဘ

“တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ န န ဘ” ဘ ဘ

“တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ တီ န န” ဘ ဘ

ဝီထိပုံစံနားလည်ရန်သိရမည့် (စိတ္တနိယာမ)စည်းမျဉ်း

၁။ တဒါရုံသည် ဖြစ်ခွင့်ရှိက ၂ကြိမ်သာဖြစ်ရိုးရှိသည်။

၂။ ဇော ၇ခုဖြစ်ဘို့ အခွင့်မရိုက ဝုဋ္ဌောသည် ဇောအစား ဖြစ်ရသည်။

၃။ ဝုဋ္ဌောသည် ဇောအစားဖြစ်က အနည်းဆုံး ၂ကြိမ်၊ အများဆုံး ၃ကြိမ်ဖြစ်သည်။ 

    ၂ ကြိမ်ထက်လည်း မလျော့၊ ၃ကြိမ်ထက်လည်း မများရ။

၄။ ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်းဖြစ်က ဝုဋ္ဌော အထိ စိတ်အစဉ် ဖြစ်သည်။

၅။  ဝုဋ္ဌောဖြစ်ဖို့ အခွင့်မရိုက ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်းစသည်ပင် မဖြစ်တော့ပေ။

စိတ်အကျဉ်း ၈၉-ပါး၊ စိတ်အကျယ် ၁၂၁-ပါး

References