ဝိစိကိစ္ဆာဖြစ်ကြောင်းတရား (၈)ပါး

၁။ ဘုရား၌ ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း။
၂။ တရား၌ ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း။
၃။ သံဃာ၌ ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း။
၄။ အကျင့်သီလ၌ ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း။
၅။ အတိတ်ဘဝ၌ ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း။
၆။ အနာဂတ်ဘဝ၌ ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း။
၇။ အတိတ်ဘဝ အနာဂတ်ဘဝ၌ ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း။
၈။ အကြောင်းအကျိုးတရားတို့၌ ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း။

(ဓမ္မသင်္ဂဏီ၊၂ဝ၈)


၁။ ဒုက္ခသစ္စာ၌ ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း။
၂။ သမုဒယသစ္စာ၌ ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း။
၃။ နိရောဓသစ္စာ၌ ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း။
၄။ မဂ္ဂသစ္စာ၌ ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း။
၅။ ရှေ့ဘဝ၌ ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း။
၆။ နောက်ဘဝ၌ ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း။
၇။ ရှေ့ဘဝ နောက်ဘဝ၌ ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း။
၈။ အကြောင်းအကျိုးတရားတို့၌ ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း။

(မဟာနိဒ္ဒေသ၊၃၂၅)