စိတ်အကျဉ်း (၈၉)ပါး၊ စိတ်အကျယ်(၁၂၁)ပါး

စိတ်အကျဉ်း (၈၉)ပါး

အကုသိုလ်စိတ် (၁၂) ပါး
အဟတ်စိတ် (၁၈) ပါး
ကာမသောဘန (၂၄) ပါး
ရူပါဝစရစိတ် (၁၅) ပါး
အရူပါဝစရစိတ် (၁၂) ပါး
လောကုတ္တရာစိတ် အကျဉ်း (၈) ပါး

စိတ်အကျယ်(၁၂၁)ပါး

အကုသိုလ်စိတ် (၁၂) ပါး
အဟတ်စိတ် (၁၈) ပါး
ကာမသောဘန (၂၄) ပါး
ရူပါဝစရစိတ် (၁၅) ပါး
အရူပါဝစရစိတ် (၁၂) ပါး
လောကုတ္တရာစိတ် အကျယ် (၄၀) ပါး

အကုသိုလ်စိတ် (၁၂) ပါး

(က) လောဘမူ (၈) ပါး
၁။ သောမနဿသဟဂုတ် ဒိဋ္ဌိဂတသမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်
၂။        ။               ။        သသင်္ခါရိကစိတ်
၃။        ။          ဒိဋ္ဌိဂတဝိပ္ပယုတ်  အသင်္ခါရိကစိတ်
၄။        ။               ။        သသင်္ခါရိကစိတ်
၅။ ဥပေက္ခာသဟဂုတ်   ဒိဋ္ဌိဂတသမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်
၆။        ။               ။        သသင်္ခါရိကစိတ်
၇။        ။          ဒိဋ္ဌိဂတဝိပ္ပယုတ်  အသင်္ခါရိကစိတ်
၈။        ။               ။        သသင်္ခါရိကစိတ်
(ခ) ဒေါသမူစိတ် (၂) ပါး
၁။ ဒေါမနဿသဟဂုတ် ပဋိဃသမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်
၂။        ။               ။      သသင်္ခါရိကစိတ် 
(ဂ) မောဟမူစိတ် (၂) ပါး
၁။ ဥပေက္ခာသဟဂုတ် ဝိစိကိစ္ဆာသမ္ပယုတ်စိတ်
၂။ ။ ဥဒ္ဓစ္စသမ္ပယုတ်စိတ်

အဟတ်စိတ် (၁၈) ပါး

(က) အကုသလဝိပါက် (၇) ပါး
၁။ ဥပေက္ခာသဟဂုတ် စက္ခုဝိညာဏ်စိတ်
၂။        ။       သောတဝိညာဏ်စိတ်
၃။        ။       ဃာနဝိညာဏ်စိတ်
၄။        ။       ဇိဝှါဝိညာဏ်စိတ်
၅။ ဒုက္ခသဟဂုတ် ကာယဝိညာဏ်စိတ်
၆။ ဥပေက္ခာသဟဂုတ် သမ္ပဋိစ္ဆိင်းစိတ်
၇။        ။        သန္တီရဏစိတ်
(ခ) အဟိတ်ကုသလဝိပါက် (၈) ပါး
၁။ ဥပေက္ခာသဟဂုတ် စက္ခုဝိညာဏ်စိတ်
၂။        ။        သောတဝိညာဏ်စိတ်
၃။        ။        ဃာနဝိညာဏ်စိတ်
၄။        ။        ဇိဝှါဝိညာဏ်စိတ်
၅။ သုခသဟဂုတ် ကာယဝိညာဏ်စိတ်
၆။ ဥပေက္ခာသဟဂုတ် သမ္ပဋိစ္ဆိင်းစိတ်
၇။ သောမနဿသဟဂုတ် သန္တီရဏစိတ်
၈။ ဥပေက္ခာသဟဂုတ် သန္တီရဏစိတ်
(ဂ) အဟိတ်ကြိယာ (၃) ပါး
၁။ ဥပေက္ခာသဟဂုတ် ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်းစိတ်
၂။        ။        မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်းစိတ်
၃။ သောမနဿသဟဂုတ် ဟသိတုပ္ပါဒ်စိတ်

ကာမသောဘန (၂၄) ပါး

(က) မဟာကုသိုလ်စိတ် (၈) ပါး
၁။ သောမနဿသဟဂုတ် ဉာဏသမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်
၂။        ။               ။       သသင်္ခါရိကစိတ်
၃။        ။          ဉာဏဝိပ္ပယုတ်  အသင်္ခါရိကစိတ်
၄။        ။               ။       သသင်္ခါရိကစိတ်
၅။ ဥပေက္ခာသဟဂုတ်   ဉာဏသမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်
၆။        ။               ။       သသင်္ခါရိကစိတ်
၇။        ။          ဉာဏဝိပ္ပယုတ်  အသင်္ခါရိကစိတ်
၈။        ။               ။       သသင်္ခါရိကစိတ်
(ခ) မဟာဝိပါက်စိတ် (၈) ပါး
၁။ သောမနဿသဟဂုတ် ဉာဏသမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်
၂။        ။               ။       သသင်္ခါရိကစိတ်
၃။        ။          ဉာဏဝိပ္ပယုတ်  အသင်္ခါရိကစိတ်
၄။        ။               ။       သသင်္ခါရိကစိတ်
၅။ ဥပေက္ခာသဟဂုတ်   ဉာဏသမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်
၆။        ။               ။       သသင်္ခါရိကစိတ်
၇။        ။          ဉာဏဝိပ္ပယုတ်  အသင်္ခါရိကစိတ်
၈။        ။               ။       သသင်္ခါရိကစိတ်
(ဂ) မဟာကြိယာစိတ် (၈) ပါး
၁။ သောမနဿသဟဂုတ် ဉာဏသမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်
၂။        ။               ။       သသင်္ခါရိကစိတ်
၃။        ။          ဉာဏဝိပ္ပယုတ်  အသင်္ခါရိကစိတ်
၄။        ။               ။       သသင်္ခါရိကစိတ်
၅။ ဥပေက္ခာသဟဂုတ်   ဉာဏသမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်
၆။        ။               ။       သသင်္ခါရိကစိတ်
၇။        ။          ဉာဏဝိပ္ပယုတ်  အသင်္ခါရိကစိတ်
၈။        ။               ။       သသင်္ခါရိကစိတ်

ရူပါဝစရစိတ် (၁၅) ပါး

(က) ရူပါဝစရ ကုသိုလ်စိတ် (၅) ပါး
(ခ) ရူပါဝစရ ဝိပါက်စိတ် (၅) ပါး
(ဂ) ရူပါဝစရ ကြိယာစိတ် (၅) ပါး
၁။ ဝိတက် ဝိစာရ ပီတိ သုခ ဧကဂ္ဂတာ ဈာန်အင်္ဂါ ၅-ပါး ပထမဈာန်စိတ်
၂။ ဝိစာရ ပီတိ သုခ ဧကဂ္ဂတာ ဈာန်အင်္ဂါ ၄-ပါး ဒုတိယဈာန်စိတ်
၃။ ပီတိ သုခ ဧကဂ္ဂတာ ဈာန်အင်္ဂါ ၃-ပါး တတိယဈာန်စိတ်
၄။ သုခ ဧကဂ္ဂတာ ဈာန်အင်္ဂါ ၂-ပါး စတုတ္ထဈာန်စိတ်
၅။ ဥပေက္ခ ဧကဂ္ဂတာ ဈာန်အင်္ဂါ ၂-ပါး ပဉ္စမဈာန်စိတ်

အရူပါဝစရစိတ် (၁၂) ပါး

(က) အရူပါဝစရ ကုသိုလ်စိတ် (၄) ပါး
(ခ) အရူပါဝစရ ဝိပါက်စိတ် (၄) ပါး
(ဂ) အရူပါဝစရ ကြိယာစိတ် (၄) ပါး
၁။​ အာကာသာနဉ္စာယတနဈာန်စိတ်
၂။ ဝိညာဏဉ္စာယတနဈာန်စိတ်
၃။ အာကိဉ္စညာယတနဈာန်စိတ်
၄။ နေဝသညာနာသညာယတနဈာန်စိတ်

လောကုတ္တရာစိတ် အကျဉ်း (၈) ပါး

(က) မဂ်စိတ် (၄) ပါး
၁။ သောတာပတ္တိမဂ်
၂။ သကဒါဂါမိမဂ်
၃။ အနာဂါမိမဂ်
၄။ အရဟတ္တမဂ်
(ခ) ဖိုလ်စိတ် (၄) ပါး
၁။ သောတာပတ္တိဖိုလ်
၂။ သကဒါဂါမိဖိုလ်
၃။ အနာဂါမိဖိုလ်
၄။ အရဟတ္တဖိုလ်

လောကုတ္တရာစိတ် အကျယ် (၄၀) ပါး

(က) ပထမဈာန်မဂ်စိတ် (၄) ပါး
(ခ) ဒုတိယဈာန်မဂ်စိတ် (၄) ပါး
(ဂ) တတိယဈာန်မဂ်စိတ် (၄) ပါး
(ဃ) စတုတ္ထဈာန်မဂ်စိတ် (၄) ပါး
(င) ပဉ္စမဈာန်မဂ်စိတ် (၄) ပါး
၁။ သောတာပတ္တိမဂ်
၂။ သကဒါဂါမိမဂ်
၃။ အနာဂါမိမဂ်
၄။ အရဟတ္တမဂ်

(က) ပထမဈာန်ဖိုလ်စိတ် (၄) ပါး
(ခ) ဒုတိယဈာန်ဖိုလ်စိတ် (၄) ပါး
(ဂ) တတိယဈာန်ဖိုလ်စိတ် (၄) ပါး
(ဃ) စတုတ္ထဈာန်ဖိုလ်စိတ် (၄) ပါး
(င) ပဉ္စမဈာန်ဖိုလ်စိတ် (၄) ပါး
၁။ သောတာပတ္တိဖိုလ်
၂။ သကဒါဂါမိဖိုလ်
၃။ အနာဂါမိဖိုလ်
၄။ အရဟတ္တဖိုလ်