ဒီပဲယင်းဆရာတော် သိ/မသိ အဆုံးအမ

သိမှ သိ/မသိကို သိသည်၊
မသိက သိ/မသိကို မသိ။

မသိလျှင်တွယ်၊ သိလျှင်ပြယ်သည်။
တွယ်လျှင်ဘေး၊ ပြယ်လျှင်အေးသည်။

မသိက တစ်ပတ်ပတ်၊ သိမှ အပြီးသတ်သည်။
မသိအစ သိကအဆုံး၊ ကိစ္စတုံးသည်။

(ဒီပဲယင်းဆရာတော်)

ဒီပဲယင်းဆရာတော် အဆုံးအမ

မသိလျှင်တွယ်၊ သိလျှင်ပြယ်။
တွယ်လျှင်လည်းဘေး၊ ပြယ်လျှင်အေး။