ခေမာထေရီနှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ

ခေမာထေရီ (၇) – မာရ်နတ် လူယောင်ဆောင်ပြီး လှည့်စားခြင်း

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅၄) ပညာအရာဧတဒဂ်ရသော ခေမာထေရီ (၇) ကောသလမင်း၏ ဘဝပြဿနာများကို ဗုဒ္ဓဖြေဆိုခြင်း မာရ်နတ် လူယောင်ဆောင်ပြီး ခေမာထေရီကို လှည့်စားခြင်း နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads

ခေမာထေရီ (၆) – ကောသလမင်း၏ ဘဝပြဿနာများကို ဖြေဆိုခြင်း

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅၃) ပညာအရာဧတဒဂ်ရသော ခေမာထေရီ (၆) ကောသလမင်း၏ ဘဝပြဿနာများကို ခေမာထေရီ ဖြေဆိုခြင်း နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads

ခေမာထေရီ (၅) – နောက်ဆုံးကမ္မဋ္ဌာန်းတရား

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅၂) ပညာအရာဧတဒဂ်ရသော ခေမာထေရီ (၅) ခေမာထေရီ၏ နောက်ဆုံးကမ္မဋ္ဌာန်းတရား နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads

ခေမာထေရီ (၄) – နောက်ဆုံးဘဝနှင့် နောက်ဆုံးကမ္မဋ္ဌာန်းတရား

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅၁) ပညာအရာဧတဒဂ်ရသော ခေမာထေရီ (၄) ခေမာထေရီ နောက်ဆုံးဘဝနှင့် နောက်ဆုံးကမ္မဋ္ဌာန်းတရား နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads

ခေမာထေရီ (၃) – ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅၀) ပညာအရာဧတဒဂ်ရသော ခေမာထေရီ (၃) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော် နှင့် ခေမာထေရီ နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads

ခေမာထေရီ (၂) – မဟာဝဇီရဝိပဿနာဉာဏ်တော်

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄၉) ပညာအရာဧတဒဂ်ရသော ခေမာထေရီ (၂) မဟာဝဇီရဝိပဿနာဉာဏ်တော် မဟာနိဒါနသုတ် (ဒီ ၊ ၂ ၊ ၄၇) နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads

ခေမာထေရီ (၁) – ဝိပဿနာဉာဏ် ကျက်စားရာ (၆)ပါး

ပညာအရာဧတဒဂ်ရသော ခေမာထေရီ (၁) ပညာဘူမိ = ဝိပဿနာဉာဏ် ကျက်စားရာ (၆)ပါး နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads