ဗဟုဿုတအရာ ဧတဒဂ်ရသော ခုဇ္ဇုတ္တရာနှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ